מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

מכרז לתפקיד עוס טיפול באלימות במשפחה (מיקוד גברים)