מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

מכרז חיצוני לתפקיד מנהל רישוי עסקים שומה אגרות והיטלים