מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

מכרז חיצוני למזכיר/ה למחלקת ביטחון ושפע