מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

מוביליות רשותית – רכז מידע ונתונים רשותי