מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

משחקים, כהגדרתם בסעיף 2 ב(ב) לחוק - מקום לעריכתם

דרישות מקצועיות: