מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו"ב

דרישות מקצועיות: