מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

קניון – ניהולו

דרישות מקצועיות: