מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחות

דרישות מקצועיות: