מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

גז - אחסונו, למעט במיתקן גז לצריכה עצמית כהגדרתו בחוק הגז

דרישות מקצועיות: