מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

הודעה בדבר חניה ציבורית צמוד לבית ספר מקיף שגב שלום

פורסמה התוכנית בדבר חניה ציבורית צמוד לב”ס מקיף שגב שלום.

מטרת התכנית

התכנית מציעה מסגרת להסדרת חניה קיימת על ידי שינוי יעוד של חלק משטח ציבורי פתוח ושטח מגורים ב’ לחניה עבור בית ספר מקיף שגב שלום.

עיקרי הוראות התכנית

  1. שינוי ייעוד חלק משטח ציבורי פתוח לחניה.
  2. שינוי יעוד ממגורים ב’ לחניה.
  3. קביעת תנאים למתן היתר בניה.
  4. קביעת תכליות ושימושים

הגשת התנגדויות

כל הרואה עצמו נפגע ע”י התכנית רשאי בתוך 60 ימים מפרסום ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, להגיש התנגדות לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, עם העתק למשרדי הועדה המקומית.
הפניה תעשה באמצעות כתובת הדוא”ל il.gov.iplan@tichnun-dr או בכתב למשרדי הוועדה.

ניתן לעיין במסמכי התכנית, באתר מידע תכנוני של מינהל התכנון, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 074-7697169 ובמשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה נגב מזרחי, טלפון08-6230

לצפייה בפרסום ההודעה.

 

parking lot