מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

שירותי ייעוץ וניהול פרוייקטים לשגב שלום במסגרת יישום החלטת ממשלה מס' 1279