מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

רכז GIS ורישוי עסקים שומה אגרות והיטלים