מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

קצין ביטחון מוסדות חינוך