מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

פיתוח נופי גנני אי תנועה בין שכונות א - ב