מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

עוז לתמורה – מקיף אלמג'ד – תב''ר 364