מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

מרכז שרות משלים למשפחות מיוחדות