מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

מנהל יחידת קידום נוער פנימי