מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

מנהל יחידת לקידום נוער