מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

מכרז קצין ביקור סדיר