מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

מכרז פנימי רכז שירותי דת