מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

מכרז פנימי מנהל דתות