מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

מכרז פנימי - מזכירת מנכל