מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

מכרז פומבי 03-2023 פרויקטור הנדסה