מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

מכרז פומבי 02-2023 פרויקטור שפע