מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

מכרז פומבי לשיפוץ מוסדות חינוך