מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

מכרז פומבי למכירת משאית טיאוט מועצה מקומית שגב שלום