מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

מכרז פומבי לביצוע עבודות שיפוצים ובניה ועבודות שונות