מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

‏‏מכרז פומבי לביצוע עבודות פיתוח