מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

מכרז פומבי לאיסוף ופינוי פסולת ביתית גרוטאות וגזם