מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

מכרז פומבי הפעלת תוכניות חינוכיות לילדים ובני נוער ומבוגרים במועצה