מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

מכרז ניקיון 08-2022 דצמבר 22 סופי