מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

מכרז מזכיר מחלקת חינוך