מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

מכרז לתפקיד עוס מיצוי זכויות קהילתי