מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

מכרז לרכישת מתקנים פוטו וולטאיים אספקתם והתקנתם