מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

מכרז לביצוע עבודות חיפוי גדרות במבני חינוך וציבור