מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

מכרז חיצוני לתפקיד מנהל רישוי עסקים שומה אגרות והיטלים