מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

מכרז חיצוני למזכיר בית ספר