מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

מכרז חיצוני לבורנט טכנאי מעבה מדעים