מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

מכרז השלמת תשתיות בשכונות הוותיקות