מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

מכרז אספקת שירותי ניקיון במוסדות המועצה