מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

אספקת מחשוב והצטיידות למחלקת הרווחה