מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

אחראי תחום משאבי אנוש