מחלקות

כותרת גזברות
מנהל/ת עודה אבו סריחאן
טלפון 08-9178208
טלפון נוסף/ פקס 08-6283026
דוא"ל gizbarout@segev-shalom.muni.il
תיאור

אחריות מחלקה

גזברות המועצה אחראית על המינהל הכספי ברשות המקומית. גזבר המועצה מתמנה על פי חוק (תפקיד סטטורי). ראש הרשות, יחד עם הגזבר, אחראים בחתימה משותפת על כל המסמכים הכספיים המחייבים את הרשות.
הגזברות בכלל והגזבר בפרט אחראים על אבטחת המשאבים הכספיים לפעולות החוקיות של הרשות המקומית וניהולם הנכון של המשאבים אלו תוך שמירה על החוקים, התקנות, הצווים וחוזרי מנכ"ל משרד הפנים ורואה החשבון לעיריות.

מתפקידה של הגזברות לשמור על האיזון בין ההכנסות וההוצאות - זאת, כדי לאפשר לרשות המקומית בסיס כספי איתן במסגרת תקציבית מתוכננת תוך פיקוח ובקרה חשבונאיים נאותים.
לאחר אישור התקציב הרגיל והבלתי רגיל במוסדות הרשות ובמשרד הפנים, התקציב הופך להיות מסמך משפטי אשר מחייב את הרשות. על הגזבר לקיים מעקב ולמנוע היווצרות חריגות בהוצאות כדי לעמוד במימוש ההכנסות העצמיות והאחרות בהתאם להנחיות משרד הפנים להכנת התקציב, לנוהלי הרשות ולחוק יסודות התקציב.

תפקידים נוספים של גזבר המועצה

 • מסייע לראש הרשות בגיבוש המדיניות הפיננסית והתקציבית של הרשות.
 • מסייע בגיבוש הצעות להרחבת מקורות הכנסה והמימון .
 • הכנת התקציב בהתאם למדיניות ומטרות המועצה.
 • הדרכת והכוונת  מנהלי המחלקות בקשר להבנת התקציב שבאחריותם .
 • סיוע בהכנת מכרזים, ניהול תיק הביטוחים במועצה, פיקוח על הרכש, ניהול ופיקוח על הערבויות ובסיוע לראש הרשות בהכנת תגובות לכל דו"חות הביקורת.
 • אחראי על  יחידות מקצועיות נוספות כגון רכש, חשבות, ניהול חשבונות, חשבות השכר, שומה, גביה, תביעות המועצה, מיחשוב  ועוד .
סדר הופעה 3
קבצים מצורפים

גזברות

מנהל/ת:עודה אבו סריחאן
טלפון:08-9178208
טלפון נוסף/ פקס:08-6283026
דואל:gizbarout@segev-shalom.muni.il 

אחריות מחלקה

גזברות המועצה אחראית על המינהל הכספי ברשות המקומית. גזבר המועצה מתמנה על פי חוק (תפקיד סטטורי). ראש הרשות, יחד עם הגזבר, אחראים בחתימה משותפת על כל המסמכים הכספיים המחייבים את הרשות.
הגזברות בכלל והגזבר בפרט אחראים על אבטחת המשאבים הכספיים לפעולות החוקיות של הרשות המקומית וניהולם הנכון של המשאבים אלו תוך שמירה על החוקים, התקנות, הצווים וחוזרי מנכ"ל משרד הפנים ורואה החשבון לעיריות.

מתפקידה של הגזברות לשמור על האיזון בין ההכנסות וההוצאות - זאת, כדי לאפשר לרשות המקומית בסיס כספי איתן במסגרת תקציבית מתוכננת תוך פיקוח ובקרה חשבונאיים נאותים.
לאחר אישור התקציב הרגיל והבלתי רגיל במוסדות הרשות ובמשרד הפנים, התקציב הופך להיות מסמך משפטי אשר מחייב את הרשות. על הגזבר לקיים מעקב ולמנוע היווצרות חריגות בהוצאות כדי לעמוד במימוש ההכנסות העצמיות והאחרות בהתאם להנחיות משרד הפנים להכנת התקציב, לנוהלי הרשות ולחוק יסודות התקציב.

תפקידים נוספים של גזבר המועצה

 • מסייע לראש הרשות בגיבוש המדיניות הפיננסית והתקציבית של הרשות.
 • מסייע בגיבוש הצעות להרחבת מקורות הכנסה והמימון .
 • הכנת התקציב בהתאם למדיניות ומטרות המועצה.
 • הדרכת והכוונת  מנהלי המחלקות בקשר להבנת התקציב שבאחריותם .
 • סיוע בהכנת מכרזים, ניהול תיק הביטוחים במועצה, פיקוח על הרכש, ניהול ופיקוח על הערבויות ובסיוע לראש הרשות בהכנת תגובות לכל דו"חות הביקורת.
 • אחראי על  יחידות מקצועיות נוספות כגון רכש, חשבות, ניהול חשבונות, חשבות השכר, שומה, גביה, תביעות המועצה, מיחשוב  ועוד .