הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח תפריט

פרטי רישוי - קבוצה 8: רכב ותעבורה

​דרישות פרטניות מעסקים (להלן: "הדרישות הפרטניות":)
מחובתו של בעל העסק לקיים את מלוא דרישות רשות הרישוי, הייחודיות לכל סוג עסק, כפי שמופיעות בחלק  של הדרישות הפרטניות שלהלן.  

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות. 
זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו המופיעות  בשלב 2 פרק "דרישות כלליות מעסקים." 
 
הדרישות הפרטניות מופיעות בטבלה המצורפת בהמשך המסמך. 

הגדרות אזורי המועצה המקומית  לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתוכניות):

מובהר כי האמור בעמודה "עמדה תכנונית של המועצה" שלהלן,  מפורט לנוחות המשתמש וכי חלה חובה על כל אדם המעוניין להקים עסק, לבדוק אצל מהנדס המועצה, בוועדה המקומית לתכנון ובנייה נגב מזרחי  ובאתרי המידע השונים האם ניתן להקים את העסק המבוקש במקום המיועד, ומהם התנאים לכך. 

להלן תיאור של אזורי המועצה השונים בהם ניתן להקים עסק, מסוגי העסקים המופיעים בטבלה שבהמשך.

מבנה מגורים– מבנה  המיועד למגורים בלבד
 מבנה מגורים עם מסחר – בית מגורים עם עסק בקומת הקרקע או בקומה שנייה
מגרש לגידול בעלי חיים  - שטח המיועד לגידול בעלי חיים שאושר בתב"ע ייעודית במגרשים ספציפיים בשכונה 7 ובשגב מערב בכפוף לעמידה בקריטריונים של משרד החקלאות                                                          ומשרד הבריאות
אזור תעשייה קלה ומלאכה – אזור המיועד לתעשייה ולמלאכה בכניסה ליישוב. 
מחולק ל-5 אזורי משנה: אזור א' – תוכנית 4/222/02/7,     אזור ב' - תוכנית  19/220/02/7,     אזור ג' - תוכנית 652/0719393, אזור ד' -  תוכנית 25/220/02/7,
      אזור ה' – תוכנית 652-0417956 
על מבקש רישיון חלה חובה לבדוק בתוכניות שלעיל, באלו מחמשת אזורי המשנה, של אזור  התעשייה ומלאכה זעירה, מותר לו להקים את העסק שברצונו לפתוח ולהפעיל 

הגדרות האזורים האמורות לעיל יחולו על  העמודה "מדיניות תכנונית" שבטבלה שבהמשך
על המבקש לעמוד בהוראות תכנית בניין עיר, תוכניות המתאר וייעודי הבנייה המוגדרים בהם, והתאמת הבנייה והשימוש להיתר הבנייה. 
על אף ההוראות המוזכרות בהמשך מסמך זה תחת העמודה "עמדה תכנונית של המועצה", הדין המחייב והקובע הוא על פי התב"עות החלות על כל מגרש ומגרש ואין בהגדרות הכלליות שלעיל כדי לגרוע מכל תכנית או היתר החל על העסק. 
יובהר בזאת כי במידה ולא מצוינות הוראות כל שהן תחת העמודות "דרישות מקצועיות" ו- "עמדה תכנונית של המועצה" שבהמשך מסמך זה, חובה על מבקש הרישיון לעמוד בכל הוראות דין החלות על פריטי העיסוק הרלבנטיים לעסקו (לרבות חוק ארצי ותקנות שהותקנו מכוחו וחוקי עזר עירוניים), בכל האמור בפרק "דרישות כלליות מעסקים" 

בעל עסק – במקביל לכך שהינך קורא את הדרישות המקצועיות של המועצה, הינך נדרש להיכנס לאתר ממשל זמין – משרד הפנים
ולהתעדכן במפרטים הארציים המאושרים שפורסמו בו ולבדוק האם פורסם כבר מפרט אחיד - לפריט הרלוונטי לעסק אותו אתה מבקש לפתוח. באתר יש כרגע מספר מפרטים מאושרים והוא יתעדכן  מדי פעם במפרטים נוספים. הינך נדרש לעמוד בכל האמור במפרט הארצי המאושר המתאים לעסקך.
ניתן למצוא דרישות של נותני אישור, בפריטים בהם טרם פורסם מפרט אחיד, באתרי האינטרנט של נותני האישור: 


פריטתיאור העסק טעון הרישויעמדה תכנונית של המועצהדרישות מקצועיותכפתור לפרטים נוספים
8.2העברת רכב ממקום למקום – בגרירה, הובלה או בכל דרך אחרת, וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד
חניית רכבים לאחר שעות העבודה מותרת במגרש ייעודי
שיוקצה לכך באזור תעשיה קלה ומלאכה 
פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות
חניית רכבים לאחר שעות העבודה מותרת במגרש ייעודי
שיוקצה לכך באזור תעשיה קלה ומלאכה 
8.3 אהובלת כספים, יהלומים, תכשיטים, ניירות ערך ודברי ערך אחרים

חניית רכבים לאחר שעות העבודה מותרת במגרש ייעודי
שיוקצה לכך באזור תעשיה קלה ומלאכה 


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות

חניית רכבים לאחר שעות העבודה מותרת במגרש ייעודי
שיוקצה לכך באזור תעשיה קלה ומלאכה 


8.3 בהובלה אחרת(ארבעה כלי רכב ומעלה) וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד
חניית רכבים לאחר שעות העבודה מותרת במגרש ייעודי
שיוקצה לכך באזור תעשיה קלה ומלאכה 
פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות
חניית רכבים לאחר שעות העבודה מותרת במגרש ייעודי
שיוקצה לכך באזור תעשיה קלה ומלאכה 
8.4 אהסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו
חניית רכבים לאחר שעות העבודה מותרת במגרש ייעודי
שיוקצה לכך על ידי המועצה, באזור תעשיה קלה ומלאכה או
במקום אחר שהמועצה תקבע
פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות
חניית רכבים לאחר שעות העבודה מותרת במגרש ייעודי
שיוקצה לכך על ידי המועצה, באזור תעשיה קלה ומלאכה או
במקום אחר שהמועצה תקבע
8.4 בתחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית

פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות8.5כלי טיס לסוגיהם - יצורם, תיקונם, שיפוצםפתח מידע נוסף
8.6 אכלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה),למעט חלקים משומשים – מכירתם, השכרתם, תיווך בהם, למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשיםפתח מידע נוסף
8.6 בחניון בתשלום, חניון ששטחו מעל 500 מ"ר המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו, למעט חניון כמפורט בסעיף 8.6 ז


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


8.6 גכלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה),למעט חלקים משומשים – רחיצתם

מותר באזור תעשייה קלה וכחלק ממתחם תחת דלק


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


8.6 וכלי רכב וציוד מכני הנדסי)(צמ"ה), למעט חלקים משומשים – ייצורם, שיפוצם

מותר באזור תעשיה קלה ומלאכה

פתח מידע נוסף
8.6 זחניון מקורה או תת- קרקעי, ששטחו מעל 500 מ"ר שהוא בתשלום או פתוח לקהל הרחב, למעט חניון המשמש את עובדי או דיירי הבניין בלבד


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


8.7 אחלקים משומשים של כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) - מכירתם, אחסונם

מותר באזור תעשיה קלה ומלאכה

פתח מידע נוסף
8.7 בחלקים משומשים של כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) - פירוקם מהרכבפתח מידע נוסף
8.8 דכלי שיט – ייצורם, תיקונם, שיפוצם

אסור בתחומי המועצה בהתאם לתוכניות החלות


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


8.9 אמוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי - מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)

מותר באזור תעשיה קלה ומלאכה

פתח מידע נוסף
8.9 במוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי - חשמלאות

מותר באזור תעשיה קלה ומלאכה

פתח מידע נוסף
8.9 דמוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי - תיקון תקרים
מותר באזור תעשיה קלה ומלאכה
העסק יאחסן צמיגים ויסלקם בהתאם לדרישות החוק לסילוק
ומחזור צמיגים, התשס"ז - 2007 .
צמיגים משומשים יאוחסנו באופן שיימנע הצטברות מים בהם.


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות
העסק יאחסן צמיגים ויסלקם בהתאם לדרישות החוק לסילוק
ומחזור צמיגים, התשס"ז - 2007 .
צמיגים משומשים יאוחסנו באופן שיימנע הצטברות מים בהם.


8.9 ומוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי - טיפול אחר ברכב

מותר באזור תעשיה קלה ומלאכה

פתח מידע נוסף

​​​