הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח תפריט

פרטי רישוי - קבוצה 7: עינוג ציבורי, נופש וספורט

פריטתיאור העסק טעון הרישויעמדה תכנונית של המועצהדרישות מקצועיותכפתור לפרטים נוספים
7.1 אבית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו"בפתח מידע נוסף
7.1 בהשכרת יחידות אירוח למטרת נופש, המלווה במתן שירותים לשוכרים, כשמספר יחידות האירוח המיועדות להשכרה עולה על ארבעפתח מידע נוסף
7.1 גבית אבות –פתח מידע נוסף
7.1 השטח או גן המשמש לחניית טיילים לצורך פעילות קיט ונופש בתשלוםפתח מידע נוסף
7.10מתקני שעשועיםפתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות7.10 בלונה פארק

פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות7.2גן חיות, ספארי, פינת חי שהכניסה אליה בתשלוםפתח מידע נוסף
7.4 אבריכת שחיה - לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה ולנופש מים, לרבות בריכה המצויה בפארק מים ולמעט בריכה המשמשת עד ארבע יחידות אירוח למטרת נופשפתח מידע נוסף
7.4 בפארק מים, מגלשות מים


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


7.4 גבריכת זרמים (ג'קוזי)


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


7.4 דמקווה


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


7.4 המרחצאות


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


7.5מכון כושרמכון כושר מכון כושר ששטחו גדול מ- 800 מ"ר שאינו אחד מאלה :

א. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות או איגוד, כהגדרתם בחוק הספורט, התשמ"ח- 1988 , המשמש את ספורטאיהם בלבד; 

ב. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי מוסד חינוך לרבות מוסד
להשכלה גבוהה, המשמש את התלמידים מן המניין הרשומים
במוסד בלבד.

ג. מכון כושר המצוי במתחם בית משותף, כהגדרתו בסעיף 52
לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 , או במקום עבודה, שבו
מספר העובדים בבניין או במתחם אינו עולה על 1,000 
ובלבד שאינו פתוח לציבור הרחב ומשמש את דיירי הבית המשותףאו עובדי המקום בלבד

ד. מכון כושר בבית מלון
המשמש את אורחי המלון בלבד


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות

מכון כושר מכון כושר ששטחו גדול מ- 800 מ"ר שאינו אחד מאלה :

א. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות או איגוד, כהגדרתם בחוק הספורט, התשמ"ח- 1988 , המשמש את ספורטאיהם בלבד; 

ב. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי מוסד חינוך לרבות מוסד
להשכלה גבוהה, המשמש את התלמידים מן המניין הרשומים
במוסד בלבד.

ג. מכון כושר המצוי במתחם בית משותף, כהגדרתו בסעיף 52
לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 , או במקום עבודה, שבו
מספר העובדים בבניין או במתחם אינו עולה על 1,000 
ובלבד שאינו פתוח לציבור הרחב ומשמש את דיירי הבית המשותףאו עובדי המקום בלבד

ד. מכון כושר בבית מלון
המשמש את אורחי המלון בלבד


7.6משחקים, כהגדרתם בסעיף 2 ב(ב) לחוק - מקום לעריכתם

חל איסור על משחקי מזל, מכונות מזל ומשחקים בהם מעורבים הימורים


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


7.7 אמקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע, ללא מזון

פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות7.7 בקולנוע, תיאטרון


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


7.7 גקרקס

פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות7.7 דאצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא מעל 500 , למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


7.7 האמפיתיאטרון, מקום אחר לעריכת אירועי תרבות, בידור וספורט תחת כיפת השמים, שנועדו ל- 500 משתתפים או יותר

פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות7.7 ודיסקוטקהעסק יופעל במבנה סגור הכולל  אמצעים להפחת רעש, לרמות הנדרשות בתקנות  למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, ותקנות  למניעת מפגעים (מניעת רעש) – 1992 המרחב להשמעת מוסיקה כולל כל מערכות ההגברה הקולית יהיה בחלל פנימי של מבנה העסק וללא פתחים כלפי חוץ. במידה וקיימים פתחים כלפי חוץ, הם חייבים להיות סגורים באופן קבוע ובעלי כושר בידוד אקוסטי גבוה.

פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות

העסק יופעל במבנה סגור הכולל  אמצעים להפחת רעש, לרמות הנדרשות בתקנות  למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, ותקנות  למניעת מפגעים (מניעת רעש) – 1992 המרחב להשמעת מוסיקה כולל כל מערכות ההגברה הקולית יהיה בחלל פנימי של מבנה העסק וללא פתחים כלפי חוץ. במידה וקיימים פתחים כלפי חוץ, הם חייבים להיות סגורים באופן קבוע ובעלי כושר בידוד אקוסטי גבוה.

7.7 זיריד או תערוכה שלא במבנה של קבע

פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות7.7 טמקום לעריכת מופעים וירידים שיש בו בעלי חיים

פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות7.7 ייריד מזון

פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות7.7 יאאצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא עד 500 , למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד ואצטדיון או אולם ספורט לעריכת פעילות ספורט ללא קהל


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


7.8 אקייטנה

פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות7.8 במחנה נוערפתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות7.9אולם או גן לשמחות ולאירועים, שעיקר עיסוקו הוא קיום אירועים, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ההגשהבעל עסק שכתוצאה מפעילותו קיים פוטנציאל לזיהום אוויר ולגרימת מטרדי ריח, לרבות כתוצאה מקלייה, אפייה, טיגון,צלייה וכדומה, למעט בעל עסק שקבל פטור מאת המועצה המקומית, יתקין ויפעיל מערכות לטיפול בפליטת ריחות ומזהמי אוויר, שתתופעלנה ותתוחזקנה על פי הוראות היצרן.
בעל העסק יתקין ויפעיל מפריד שומן, בנפח ובטכנולוגיה כזאת שתאפשר לעסק לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014 , אלא אם כן קיבל פטור מהקמה כאמור, מתאגיד המים וביוב נווה מדבר או ממשרד הבריאות.
בעל העסק יתחזק את מפריד השומן על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד בתדירות כזאת שתאפשר לעסק לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד –2014

תכולת המפריד תפונה רק לאתר מאושר על פי דין.
בעל העסק ישמור אישורי פינוי ואישורי קליטה, של תכולת
המפריד, למשך שנה בעסקו ויציגם למועצה, על פי דרישה.
בעל העסק יתקין בשטח העסק מכל ייעודי לאיסוף שמן מאכל
משומש. המכל יהיה משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 110% .
השמן המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי דין. אישורי
פינוי ואישורי קליטה המעידים על כך שפינה את השמן
המשומש כאמור ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק, יישמרו
בעסק למשך שנה ויוצגו למועצה מקומית, על פי דרישה.
בעל עסק, שבעסקו יש טיפול בבשר, יעמוד בכל האמור בסעיף
בפרק 5 דרישות כלליות מעסקים .
בעל עסק יעמוד בכל האמור בתקנות רישוי עסקים
(התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים), תשס"ו – 2006
בעל עסק ישלח לפי דרישה, אחת לשנה, למועצה המקומית, פירוט מועדי כיול התקן מד-רעש ותוצאותיו.
פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות

בעל עסק שכתוצאה מפעילותו קיים פוטנציאל לזיהום אוויר ולגרימת מטרדי ריח, לרבות כתוצאה מקלייה, אפייה, טיגון,צלייה וכדומה, למעט בעל עסק שקבל פטור מאת המועצה המקומית, יתקין ויפעיל מערכות לטיפול בפליטת ריחות ומזהמי אוויר, שתתופעלנה ותתוחזקנה על פי הוראות היצרן.
בעל העסק יתקין ויפעיל מפריד שומן, בנפח ובטכנולוגיה כזאת שתאפשר לעסק לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014 , אלא אם כן קיבל פטור מהקמה כאמור, מתאגיד המים וביוב נווה מדבר או ממשרד הבריאות.
בעל העסק יתחזק את מפריד השומן על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד בתדירות כזאת שתאפשר לעסק לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד –2014

תכולת המפריד תפונה רק לאתר מאושר על פי דין.
בעל העסק ישמור אישורי פינוי ואישורי קליטה, של תכולת
המפריד, למשך שנה בעסקו ויציגם למועצה, על פי דרישה.
בעל העסק יתקין בשטח העסק מכל ייעודי לאיסוף שמן מאכל
משומש. המכל יהיה משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 110% .
השמן המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי דין. אישורי
פינוי ואישורי קליטה המעידים על כך שפינה את השמן
המשומש כאמור ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק, יישמרו
בעסק למשך שנה ויוצגו למועצה מקומית, על פי דרישה.
בעל עסק, שבעסקו יש טיפול בבשר, יעמוד בכל האמור בסעיף
בפרק 5 דרישות כלליות מעסקים .
בעל עסק יעמוד בכל האמור בתקנות רישוי עסקים
(התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים), תשס"ו – 2006
בעל עסק ישלח לפי דרישה, אחת לשנה, למועצה המקומית, פירוט מועדי כיול התקן מד-רעש ותוצאותיו.

​​​