הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח תפריט

פרטי רישוי - קבוצה 3: חקלאות ובעלי חיים

פריטתיאור העסק טעון הרישויעמדה תכנונית של המועצהדרישות מקצועיותכפתור לפרטים נוספים
3.1בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה

אסור בתחומי המועצה בהתאם לתוכניות המתאר החלות

פתח מידע נוסף
3.2 אבעלי חיים לרבות ימיים- בעלי חיים, למעט עופות- גידולם, אחזקתם, טיפול בהם
אסור בתחומי המועצה בהתאם לתוכניות המתאר החלותפתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות3.2 בבעלי חיים, לרבות ימיים - הצגתם

פתח מידע נוסף
3.2 ומספרה לבעלי חיים

מותר במבנה מגורים עם מסחר

פתח מידע נוסף
3.2 חבעלי חיים, לרבות ימיים - עופות- גידולם, אחזקתם, טיפול בהם
מותר במגרש לגידול בעלי חיים בכפוף לתב"ע מפורטתפתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות3.3 בהדברה חקלאית בין בכלי טיס ובין בכלים אחרים - וניקויים
מותר במגרש לגידול בעלי חיים בכפוף לתב"ע מפורטת
פתח מידע נוסף
3.4 אחומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי -ייצורם, אריזתם, אחסונם

אסור בתחומי המועצה בהתאם לתוכניות  החלות

פתח מידע נוסף
3.4 גחומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי - מכירתםפתח מידע נוסף
3.5 אמזון לבעלי חיים - ייצורו, עיבודו, אריזתו

מותר באזור תעשיה קלה ומלאכה


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


3.5 במזון לבעלי חיים - אחסונו, הובלתו או חלוקתו, מכירתוהטיפול במזון לבע"ח יהיה בהתאם לאמור בחוק הפיקוח על מזון בעלי חיים 2014 .
כל פעילות העסק (קבוע או זמני) לרבות פריקה וטעינה יתבצעו בשטח העסק בלבד .
אחסון והובלה של חציר וקש וחומרים אחרים העלולים להתפזר, יבוצעו באופן שימנע פיזורם לרשות הרבים. הסעיפים הבאים חלים על כל סוגי מזון לבעלי חיים למעט חציר וקש:

 • אריזה תבוצע על גבי משטחי תפעול אטומים. בעל העסק יתקין אמצעים לניקוז מי שטיפת המשטחים אל מערכת הביוב הכוללים סל לאיסוף מוצקים טרם כניסתם לביוב העירוני.
 •  אחסון מזון יבוצע בכלי קיבול סגורים בלבד.
 •  אחסון בסילוסים יכלול מערכות לטיפול בפליטות לאוויר .
 •  בעל העסק יתחזק את המערכות לטיפול בפליטות לאוויר על פי נוהל תחזוקה והפעלה של מערכות כאמור, בהתאם להנחיות היצרן.
 • פעולות הדברה יבוצעו ע"י מדביר מוסמך. במידה ויבוצעו ע"י בעל העסק יבוצעו בתכשירי הדברה רשומים המאושרים לשימוש הציבור.
העתק רישום פעולות הדברה בחתימת המדביר ישמרו בעסק
לפחות שנתיים ויוצגו בפני המועצה על פי דרישה.
הסכם הדברה, להדברת מעופפים ומכרסמים, עם מדביר
מוסמך יישמר בעסק ויוצג בפני המועצה על פי דרישה.
 • אחסון של חומרים פולטי ריח יהיה במערכות מבוקרות ומטופלות למניעת פיזור ריחות לסביבה.
שינוע מזון בע"ח יבוצע באריזות או מיכלים סגורים בלבד
באופן שימנע מפגעי ריח ופיזור לסביבה.

פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות

הטיפול במזון לבע"ח יהיה בהתאם לאמור בחוק הפיקוח על מזון בעלי חיים 2014 .
כל פעילות העסק (קבוע או זמני) לרבות פריקה וטעינה יתבצעו בשטח העסק בלבד .
אחסון והובלה של חציר וקש וחומרים אחרים העלולים להתפזר, יבוצעו באופן שימנע פיזורם לרשות הרבים. הסעיפים הבאים חלים על כל סוגי מזון לבעלי חיים למעט חציר וקש:

 • אריזה תבוצע על גבי משטחי תפעול אטומים. בעל העסק יתקין אמצעים לניקוז מי שטיפת המשטחים אל מערכת הביוב הכוללים סל לאיסוף מוצקים טרם כניסתם לביוב העירוני.
 •  אחסון מזון יבוצע בכלי קיבול סגורים בלבד.
 •  אחסון בסילוסים יכלול מערכות לטיפול בפליטות לאוויר .
 •  בעל העסק יתחזק את המערכות לטיפול בפליטות לאוויר על פי נוהל תחזוקה והפעלה של מערכות כאמור, בהתאם להנחיות היצרן.
 • פעולות הדברה יבוצעו ע"י מדביר מוסמך. במידה ויבוצעו ע"י בעל העסק יבוצעו בתכשירי הדברה רשומים המאושרים לשימוש הציבור.
העתק רישום פעולות הדברה בחתימת המדביר ישמרו בעסק
לפחות שנתיים ויוצגו בפני המועצה על פי דרישה.
הסכם הדברה, להדברת מעופפים ומכרסמים, עם מדביר
מוסמך יישמר בעסק ויוצג בפני המועצה על פי דרישה.
 • אחסון של חומרים פולטי ריח יהיה במערכות מבוקרות ומטופלות למניעת פיזור ריחות לסביבה.
שינוע מזון בע"ח יבוצע באריזות או מיכלים סגורים בלבד
באופן שימנע מפגעי ריח ופיזור לסביבה.

3.6 אפסדים - איסופם - מכירתם

אסור בתחומי המועצה בהתאם לתוכניות  החלותפתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות3.6 בפסדים - עיבודם

אסור בתחומי המועצה בהתאם לתוכניות  החלותפתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות3.7 אתכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי למעט תרופות - ייצורם

מותר באזור תעשייה קלה ומלאכה


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


3.7 בתכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי, למעט תרופות - אחסונם

מותר באזור תעשייה קלה ומלאכה


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


​​