הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח תפריט

פרטי רישוי - קבוצה 2: דלק ואנרגיה

​​​​​​​דרישות פרטניות מעסקים (להלן: "הדרישות הפרטניות":)

מחובתו של בעל העסק לקיים את מלוא דרישות רשות הרישוי, הייחודיות לכל סוג עסק, כפי שמופיעות בחלק  של הדרישות הפרטניות שלהלן.  

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות. 
זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו המופיעות  בשלב 2 פרק "דרישות כלליות מעסקים." 
 
הדרישות הפרטניות מופיעות בטבלה המצורפת בהמשך המסמך. 

הגדרות אזורי המועצה המקומית  לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתוכניות):

מובהר כי האמור בעמודה "עמדה תכנונית של המועצה" שלהלן,  מפורט לנוחות המשתמש וכי חלה חובה על כל אדם המעוניין להקים עסק, לבדוק אצל מהנדס המועצה, בוועדה המקומית לתכנון ובנייה נגב מזרחי  ובאתרי המידע השונים האם ניתן להקים את העסק המבוקש במקום המיועד, ומהם התנאים לכך. 

להלן תיאור של אזורי המועצה השונים בהם ניתן להקים עסק, מסוגי העסקים המופיעים בטבלה שבהמשך.

מבנה מגורים– מבנה  המיועד למגורים בלבד
 מבנה מגורים עם מסחר – בית מגורים עם עסק בקומת הקרקע או בקומה שנייה
מגרש לגידול בעלי חיים  - שטח המיועד לגידול בעלי חיים שאושר בתב"ע ייעודית במגרשים ספציפיים בשכונה 7 ובשגב מערב בכפוף לעמידה בקריטריונים של משרד החקלאות                                                          ומשרד הבריאות
אזור תעשייה קלה ומלאכה – אזור המיועד לתעשייה ולמלאכה בכניסה ליישוב. 
מחולק ל-5 אזורי משנה: אזור א' – תוכנית 4/222/02/7,     אזור ב' - תוכנית  19/220/02/7,     אזור ג' - תוכנית 652/0719393, אזור ד' -  תוכנית 25/220/02/7,
      אזור ה' – תוכנית 652-0417956 
על מבקש רישיון חלה חובה לבדוק בתוכניות שלעיל, באלו מחמשת אזורי המשנה, של אזור  התעשייה ומלאכה זעירה, מותר לו להקים את העסק שברצונו לפתוח ולהפעיל 

הגדרות האזורים האמורות לעיל יחולו על  העמודה "מדיניות תכנונית" שבטבלה שבהמשך
על המבקש לעמוד בהוראות תכנית בניין עיר, תוכניות המתאר וייעודי הבנייה המוגדרים בהם, והתאמת הבנייה והשימוש להיתר הבנייה. 
על אף ההוראות המוזכרות בהמשך מסמך זה תחת העמודה "עמדה תכנונית של המועצה", הדין המחייב והקובע הוא על פי התב"עות החלות על כל מגרש ומגרש ואין בהגדרות הכלליות שלעיל כדי לגרוע מכל תכנית או היתר החל על העסק. 
יובהר בזאת כי במידה ולא מצוינות הוראות כל שהן תחת העמודות "דרישות מקצועיות" ו- "עמדה תכנונית של המועצה" שבהמשך מסמך זה, חובה על מבקש הרישיון לעמוד בכל הוראות דין החלות על פריטי העיסוק הרלבנטיים לעסקו (לרבות חוק ארצי ותקנות שהותקנו מכוחו וחוקי עזר עירוניים), בכל האמור בפרק "דרישות כלליות מעסקים" 

בעל עסק – במקביל לכך שהינך קורא את הדרישות המקצועיות של המועצה, הינך נדרש להיכנס לאתר ממשל זמין – משרד הפנים
ולהתעדכן במפרטים הארציים המאושרים שפורסמו בו ולבדוק האם פורסם כבר מפרט אחיד - לפריט הרלוונטי לעסק אותו אתה מבקש לפתוח. באתר יש כרגע מספר מפרטים מאושרים והוא יתעדכן  מדי פעם במפרטים נוספים. הינך נדרש לעמוד בכל האמור במפרט הארצי המאושר המתאים לעסקך.
ניתן למצוא דרישות של נותני אישור, בפריטים בהם טרם פורסם מפרט אחיד, באתרי האינטרנט של נותני האישור: 


פריטתיאור העסק טעון הרישויעמדה תכנונית של המועצהדרישות מקצועיותכפתור לפרטים נוספים
2.1 אגז - מילוי מכלים ומכליות

אסור בתחומי המועצה בהתאם לתוכנית המתאר החלה


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


2.1 בגז - אחסונו, למעט במיתקן גז לצריכה עצמית כהגדרתו בחוק הגז
מותר באזור תעשיה קלה ומלאכה במגרש ייעודי שיוגדר לצורך כך


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


2.1 גגז - מכירתו, חלוקתו

מותר באזור תעשיה קלה ומלאכה במגרש ייעודי שיוגדר לצורך כך


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


2.1 דגז - שינועו, למעט שינוע בצנרת, ולרבות מתקן לשינוי לחץ שלו

חניית רכבים לאחר שעות העבודה מותרת במגרש ייעודי שיוקצה לכך באזור תעשייה קלה ומלאכה, ורק כשהרכב ריק לגמרי מגז

פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות

חניית רכבים לאחר שעות העבודה מותרת במגרש ייעודי שיוקצה לכך באזור תעשייה קלה ומלאכה, ורק כשהרכב ריק לגמרי מגז

2.1 הגז - תיקון מכלים
פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


2.1 וגז - חניון למכליות
חניית רכבים לאחר שעות העבודה מותרת במגרש ייעודי
שיוקצה לכך על ידי המועצה, באזור תעשיה קלה ומלאכה או
במקום אחר שהמועצה תקבע ורק כשהרכב ריק לגמרי מגז.
פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות
חניית רכבים לאחר שעות העבודה מותרת במגרש ייעודי
שיוקצה לכך על ידי המועצה, באזור תעשיה קלה ומלאכה או
במקום אחר שהמועצה תקבע ורק כשהרכב ריק לגמרי מגז.
2.1 זתחנת תדלוק בגז
ההקמה תהיה בכפוף להנחיות תכנית המתאר הארצית – תמ"א על כל חלקיה 18 בהתייחס לסוג התחנה


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


2.2 אדלק לסוגיו – תחנת דלק ותדלוק
ההקמה תהיה בכפוף להנחיות תכנית המתאר הארצית – תמ"א על כל חלקיה 18 בהתייחס לסוג התחנהפתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


2.2 בדלק לסוגיו – בית זיקוק

אסור בתחומי המועצה בהתאם לתוכניות המתאר החלא


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


2.2 גדלק לסוגיו-בית זיקוקפתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


2.2 דדלק לסוגיו - אחסונו בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל"ז-1976מותר רק לצורך שימוש עצמי של העסק

פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות

מותר רק לצורך שימוש עצמי של העסק

2.2 הדלק לסוגיו – מסופי דלק

אסור בתחומי המועצה בהתאם לתוכנית המתאר החלה


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


2.2 חדלק לסוגיו – חניון למכליות דלקחניית רכבים לאחר שעות העבודה מותרת במגרש ייעודי שיוקצה לכך באזור תעשיה קלה ומלאכה,  ורק כשהרכב ריק מדלק.

פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות

חניית רכבים לאחר שעות העבודה מותרת במגרש ייעודי שיוקצה לכך באזור תעשיה קלה ומלאכה,  ורק כשהרכב ריק מדלק.

2.2. זדלק לסוגיו – שינועו במכליותחניית רכבים לאחר שעות העבודה מותרת במגרש ייעודי שיוקצה לכך על ידי המועצה, באזור תעשיה קלה ומלאכה  ורק כשהרכב ריק מדלק.

פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות

חניית רכבים לאחר שעות העבודה מותרת במגרש ייעודי שיוקצה לכך על ידי המועצה, באזור תעשיה קלה ומלאכה  ורק כשהרכב ריק מדלק.

2.3פחם לסוגיו הכנה, עיבוד ואחסון
אסור בתחומי המועצה בהתאם לתוכניות  החלות.
מותר אחסון ומכירה של פחם עץ לצרכי שימוש ביתיים באריזות אטומות בלבד -  במבנה מגורים עם מסחר 


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


2.4תחנת כוח

אסור בתחומי המועצה בהתאם לתוכניות המתאר החלות


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


​​