הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח תפריט

פרטי רישוי - קבוצה 10: תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים

פריטתיאור העסק טעון הרישויעמדה תכנונית של המועצהדרישות מקצועיותכפתור לפרטים נוספים
10.1אבני חן, יהלומים - ליטושם, עיבודם

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


10.2אבנים, מחצבים, מינרלים – חציבה, כרייה, גריסה )לרבות מגרסה ניידת(, עיבוד ושינוע פנימי

אסור בתחומי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

תותר רק מגרסה ניידת באתרי בנייה בתחומי המועצה
המקומית, לצורך שימוש באתר הבנייה בלבד ורק למשך
תקופת הבנייה.
פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות
תותר רק מגרסה ניידת באתרי בנייה בתחומי המועצה
המקומית, לצורך שימוש באתר הבנייה בלבד ורק למשך
תקופת הבנייה.
10.3בית דפוס, למעט הדפסה על נייר באמצעות צילום, שכפול או העתקה
מותר באזור תעשיה קלה ומלאכה


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


10.4 אטקסטיל, דברי הלבשה - ייצור, צביעה, אשפרה, הדפסה

מותר באזור תעשיה קלה ומלאכה


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


10.4 בטקסטיל, דברי הלבשה - גזירה, תפירה
מותר במבנה מגורים עם מסחר


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


10.5דברי הנעלה – ייצורם

מותר באזור תעשיה קלה ומלאכה


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


10.6 אדשנים - ייצורם, עיבודם, אריזתם

אסור בתחומי המועצה בהתאם לתוכניות החלות


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


10.6 בדשנים – אחסונם

אסור בתחומי המועצה בהתאם לתוכניות החלות


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


10.7 אחומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, ומוצריהם – הכנתם, ייצורם, עיבודם

מפעל בטון חדש וייצור אספלט וזפת - אסור בתחומי המועצה בהתאם לתוכניות החלות


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


10.7 בחומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם - אחסונם, מכירתם, למעט אולם תצוגה בלבד שאין בו מלאי

מותר באזור תעשיה קלה ומלאכה

אחסון פתוח (שלא באריזות סגורות כמו שקים וביג – בג)   של חומרי גלם לבנייה,  יהיה על פי האמור במפרט האחיד הארצי של פריט 10.7 א – פרק הגנת הסביבה

פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות

אחסון פתוח (שלא באריזות סגורות כמו שקים וביג – בג)   של חומרי גלם לבנייה,  יהיה על פי האמור במפרט האחיד הארצי של פריט 10.7 א – פרק הגנת הסביבה

10.7 גהכנתם, ייצורם, עיבודם של אבן ושיש

מותר באזור תעשיה קלה ומלאכה


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


10.7 דהכנתם, ייצורם, עיבודם של בלוקים

מותר באזור תעשיה קלה ומלאכה


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


10.8 אחומרי חיטוי או ניקוי – ייצורם, עיבודם, אריזתם

מותר באזור תעשיה קלה ומלאכהפתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות10.8 בחומרי חיטוי או ניקוי – אחסונם שלא לצורך מכירה במקום

מותר באזור תעשיה קלה ומלאכה


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


10.9חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו שאינם טעוני רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו - ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונו
תנאים פרטניים יינתנו בהתאם למהות העסק ולהיקף
פעילותו.
פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות
תנאים פרטניים יינתנו בהתאם למהות העסק ולהיקף
פעילותו.
10.10 אחומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים - ייצורם, עיבודם, אריזתם, מחזורם

אסור בתחומי המועצה בהתאם לתוכניות החלות


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


10.10 בחומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים - אחסונם

אסור בתחומי המועצה בהתאם לתוכניות החלות


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


10.10 גחומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים - מכירתם

אסור בתחומי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

פתח מידע נוסף
10.10 דחומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים - איסופם, שינועם למעט איסופם או שינועם בצנרת בתחום נמל כהגדרתו בפקודת הנמלים ]נוסח חדש[, התשל"א-

אסור בתחומי המועצה בהתאם לתוכניות החלות


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


10.10 החומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים - טיפול באריזות משומשות

אסור בתחומי המועצה בהתאם לתוכניות החלות


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


10.10 וחומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים - טיפול בפסולת

אסור בתחומי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

פתח מידע נוסף
10.10 זתחנת מעבר לפסולת חומרים מסוכנים

אסור בתחומי המועצה בהתאם לתוכניות החלות


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


10.11 אחומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - ייצורם, עיבודם, פיתוחם

אסור בתחומי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

פתח מידע נוסף
10.11 בחומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - מכירתם, אחסונם, אריזתם

אסור בתחומי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

פתח מידע נוסף
10.11 גחומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - שינועם, הובלתם, איסופם

אסור בתחומי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

פתח מידע נוסף
10.11 דחומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - מחזורם, הנצלתם

אסור בתחומי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

פתח מידע נוסף
10.11 החומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - השמדתם, אתר להשמדתם

אסור בתחומי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

פתח מידע נוסף
10.11 ואסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות בחינתם, אתר לבחינתם

אסור בתחומי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

פתח מידע נוסף
10.13מרפדייה

מותר במבנה מגורים עם מסחר


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


10.14 אמתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת – ייצורם, עיבודם, יציקתם, ציפויים, ניקויים, צביעתם

אסור בתחומי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

פתח מידע נוסף
10.14 בפחחות, למעט פחחות רכב

מותר באזור תעשיה קלה ומלאכה

במידה ובעסק מתבצעת פעילות צביעה, העסק יעמוד בכל תנאי המשרד להגנת הסביבה המופיעים במפרט האחיד הארצי לפריט 10.14 ג.

פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות

במידה ובעסק מתבצעת פעילות צביעה, העסק יעמוד בכל תנאי המשרד להגנת הסביבה המופיעים במפרט האחיד הארצי לפריט 10.14 ג.

10.14 גמסגריה

מותר באזור תעשייה קלה ומלאכה

פתח מידע נוסף
10.14 דייצור שלטים

מותר באזור תעשייה קלה ומלאכה

במידה ובעסק מתבצעת פעילות צביעה, העסק יעמוד בכל
תנאי המשרד להגנת הסביבה המופיעים במפרט האחיד
לפריט 10.14 ג.
פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות
במידה ובעסק מתבצעת פעילות צביעה, העסק יעמוד בכל
תנאי המשרד להגנת הסביבה המופיעים במפרט האחיד
לפריט 10.14 ג.
10.14 המתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת – אחסונם, מיונם סחר בהם

מותר באזור תעשייה קלה ומלאכה למעט גרוטאות


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


10.14 ומתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת – הרכבתם

מותר באזור תעשייה קלה ומלאכה למעט גרוטאות

פתח מידע נוסף
10.14 זמתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת – גריטתם

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

פתח מידע נוסף
10.16 אעץ ומוצריו – עיבוד, ייצור, צביעה, ציפוי, חיסום וחיטוי

מותר באזור תעשייה קלה ומלאכה 


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


10.16 בעץ ומוצריו – ייצור רהיטים

מותר באזור תעשייה קלה ומלאכה 

פתח מידע נוסף
10.16 געץ ומוצריו – אחסונו ומכירתו

מותר באזור תעשייה קלה ומלאכה 

פתח מידע נוסף
10.20 פלסטיק ומוצריו - ייצור, עיבוד, מחזור

מותר באזור תעשייה קלה ומלאכה 

פתח מידע נוסף
10.21נייר ומוצריו – ייצור

מותר באזור תעשייה קלה ומלאכה 


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


​​