הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח תפריט

פרטי רישוי - קבוצה 1: בריאות, רוקחות וקוסמטיקה

​​​​​​דרישות פרטניות מעסקים (להלן: "הדרישות הפרטניות":)
מחובתו של בעל העסק לקיים את מלוא דרישות רשות הרישוי, הייחודיות לכל סוג עסק, כפי שמופיעות בחלק  של הדרישות הפרטניות שלהלן.  

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות. 
זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו המופיעות  בשלב 2 פרק "דרישות כלליות מעסקים." 
 
הדרישות הפרטניות מופיעות בטבלה המצורפת בהמשך המסמך. 

הגדרות אזורי המועצה המקומית  לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתוכניות):

מובהר כי האמור בעמודה "עמדה תכנונית של המועצה" שלהלן,  מפורט לנוחות המשתמש וכי חלה חובה על כל אדם המעוניין להקים עסק, לבדוק אצל מהנדס המועצה, בוועדה המקומית לתכנון ובנייה נגב מזרחי  ובאתרי המידע השונים האם ניתן להקים את העסק המבוקש במקום המיועד, ומהם התנאים לכך. 

להלן תיאור של אזורי המועצה השונים בהם ניתן להקים עסק, מסוגי העסקים המופיעים בטבלה שבהמשך.

מבנה מגורים– מבנה  המיועד למגורים בלבד
 מבנה מגורים עם מסחר – בית מגורים עם עסק בקומת הקרקע או בקומה שנייה
מגרש לגידול בעלי חיים  - שטח המיועד לגידול בעלי חיים שאושר בתב"ע ייעודית במגרשים ספציפיים בשכונה 7 ובשגב מערב בכפוף לעמידה בקריטריונים של משרד החקלאות                                                          ומשרד הבריאות
אזור תעשייה קלה ומלאכה – אזור המיועד לתעשייה ולמלאכה בכניסה ליישוב. 
מחולק ל-5 אזורי משנה: אזור א' – תוכנית 4/222/02/7,     אזור ב' - תוכנית  19/220/02/7,     אזור ג' - תוכנית 652/0719393, אזור ד' -  תוכנית 25/220/02/7,
      אזור ה' – תוכנית 652-0417956 
על מבקש רישיון חלה חובה לבדוק בתוכניות שלעיל, באלו מחמשת אזורי המשנה, של אזור  התעשייה ומלאכה זעירה, מותר לו להקים את העסק שברצונו לפתוח ולהפעיל 

הגדרות האזורים האמורות לעיל יחולו על  העמודה "מדיניות תכנונית" שבטבלה שבהמשך
על המבקש לעמוד בהוראות תכנית בניין עיר, תוכניות המתאר וייעודי הבנייה המוגדרים בהם, והתאמת הבנייה והשימוש להיתר הבנייה. 
על אף ההוראות המוזכרות בהמשך מסמך זה תחת העמודה "עמדה תכנונית של המועצה", הדין המחייב והקובע הוא על פי התב"עות החלות על כל מגרש ומגרש ואין בהגדרות הכלליות שלעיל כדי לגרוע מכל תכנית או היתר החל על העסק. 
יובהר בזאת כי במידה ולא מצוינות הוראות כל שהן תחת העמודות "דרישות מקצועיות" ו- "עמדה תכנונית של המועצה" שבהמשך מסמך זה, חובה על מבקש הרישיון לעמוד בכל הוראות דין החלות על פריטי העיסוק הרלבנטיים לעסקו (לרבות חוק ארצי ותקנות שהותקנו מכוחו וחוקי עזר עירוניים), בכל האמור בפרק "דרישות כלליות מעסקים" 

בעל עסק – במקביל לכך שהינך קורא את הדרישות המקצועיות של המועצה, הינך נדרש להיכנס לאתר ממשל זמין – משרד הפנים
ולהתעדכן במפרטים הארציים המאושרים שפורסמו בו ולבדוק האם פורסם כבר מפרט אחיד - לפריט הרלוונטי לעסק אותו אתה מבקש לפתוח. באתר יש כרגע מספר מפרטים מאושרים והוא יתעדכן  מדי פעם במפרטים נוספים. הינך נדרש לעמוד בכל האמור במפרט הארצי המאושר המתאים לעסקך.
ניתן למצוא דרישות של נותני אישור, בפריטים בהם טרם פורסם מפרט אחיד, באתרי האינטרנט של נותני האישור: 


פריטתיאור העסק טעון הרישויעמדה תכנונית של המועצהדרישות מקצועיותכפתור לפרטים נוספים
1.1בית מרקחת
מותר מגרשים עם חזית מסחרית ובמרכז מסחרי שכונתי
בעל העסק יחזיר פסולת תרופות פגי תוקף ופסולת חומרים מסוכנים, לספק/יצרן או יפנה אותם באמצעות קבלן מורשה לאתר מאושר על פי חוק. בעל העסק ישמור את אישורי פינוי ואישורי קליטה תעודות קבלה בעסק למשך שנה לפחות ויציגם לנציג המועצה על פי דרישה.
פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות
בעל העסק יחזיר פסולת תרופות פגי תוקף ופסולת חומרים מסוכנים, לספק/יצרן או יפנה אותם באמצעות קבלן מורשה לאתר מאושר על פי חוק. בעל העסק ישמור את אישורי פינוי ואישורי קליטה תעודות קבלה בעסק למשך שנה לפחות ויציגם לנציג המועצה על פי דרישה.
1.2 אתמרוקים - ייצורם

מותר באזור תעשייה קלה ומלאכהפתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות1.2 בתמרוקים -אחסונם - שמירתם שלא במסגרת תהליך ייצור, ושלא לצורך מכירה קמעונית במקום

מותר באזור תעשייה קלה ומלאכה


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


1.3 אתכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי - ייצורם, למעט הרכבת ציוד רפואי

מותר באזור תעשייה קלה ומלאכה

פעילות העסק תבוצע על משטחי תפעול אטומים ומנוקזים באופן שאינו מאפשר הגעת שפך תכשירים למערכת הביוב או הניקוז הציבורית. שפך של תכשירים נוזליים לא יתנקז למערכת הביוב או הניקוז הציבורית. שפך של תכשירים, תכשירים ותכשירים שפג תוקפם, יטופלו על פי האמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א- 1990 ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו מעת לעת. בעל העסק ישמור את אישורי פינוי ואישורי קליטה תעודות קבלה בעסק למשך שנה לפחות ויציגם לנציג המועצה על פי דרישה.


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות

פעילות העסק תבוצע על משטחי תפעול אטומים ומנוקזים באופן שאינו מאפשר הגעת שפך תכשירים למערכת הביוב או הניקוז הציבורית. שפך של תכשירים נוזליים לא יתנקז למערכת הביוב או הניקוז הציבורית. שפך של תכשירים, תכשירים ותכשירים שפג תוקפם, יטופלו על פי האמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א- 1990 ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו מעת לעת. בעל העסק ישמור את אישורי פינוי ואישורי קליטה תעודות קבלה בעסק למשך שנה לפחות ויציגם לנציג המועצה על פי דרישה.


1.3 גתכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי - מכירתם או חלוקתם


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


1.3 דהרכבת ציוד רפואי

מותר באזור תעשייה קלה ומלאכה

פתח מידע נוסף
1.4 אטיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, מכון שיזוף
מותר במבנה מגורים עם מסחר


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


1.4 במספרה
מותר במבנה מגורים עם מסחר
פתח מידע נוסף
1.4 גכתובות קעקע - מקום לעשייתןפתח מידע נוסף
1.4 וניקוב חורים בגוף האדם לצורך ענידת תכשיטיםפתח מידע נוסף
1.5 אמעבדות לא רפואיות- מעבדה לבדיקות כימיות, מיקרוביולוגיות וביולוגיות, למעט בדיקות ללא הרס ומעבדות לפי פרטים 1.5 ב, 1.5 ג ו-1.6מותר באזור תעשייה קלה ומלאכה

מבקש הרישיון יחזיק בהיתר הרעלים במידה ונדרש בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים.

במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים, האחסון השימוש והטיפול בחומרים המסוכנים שבמעבדה יעמוד בדרישות הבאות:
חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה. 
חומרים מסוכנים ישולטו בשילוט הכולל את שם החומר מספר אום וקוד חירום. 
חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בארונות נפרדים.
שפך חומרים מסוכנים, פסולת מעבדתית, מי שטיפות, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך  ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים,  יאספו ויאוחסנו  בנפרד, במיכל ייעודי משולט כאמור בסעיף הקודם ומבקש הרישיון יפנה אותם לאתר מורשה על פי חוק  בהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א-1990.
אישורים בדבר הפינויים האמורים יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו למועצה על פי דרישה. 
במעבדה יהיה נוהל חירום הכולל בין היתר רשימה טלפונית 
של עובדי המעבדה וגופי חירום והצלה.
 במעבדה יהיה ציוד מיגון לאנשי צוות חירום המטפלים באירוע חומרים מסוכנים.
במידה ויידרש על ידי המועצה, בעל העסק יתקין וונטות ומערכות לטיפול בפליטות מהוונטות, מעל שולחנות עבודה בהם יש שימוש בחומרים מסוכנים.


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות

מבקש הרישיון יחזיק בהיתר הרעלים במידה ונדרש בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים.

במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים, האחסון השימוש והטיפול בחומרים המסוכנים שבמעבדה יעמוד בדרישות הבאות:
חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה. 
חומרים מסוכנים ישולטו בשילוט הכולל את שם החומר מספר אום וקוד חירום. 
חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בארונות נפרדים.
שפך חומרים מסוכנים, פסולת מעבדתית, מי שטיפות, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך  ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים,  יאספו ויאוחסנו  בנפרד, במיכל ייעודי משולט כאמור בסעיף הקודם ומבקש הרישיון יפנה אותם לאתר מורשה על פי חוק  בהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א-1990.
אישורים בדבר הפינויים האמורים יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו למועצה על פי דרישה. 
במעבדה יהיה נוהל חירום הכולל בין היתר רשימה טלפונית 
של עובדי המעבדה וגופי חירום והצלה.
 במעבדה יהיה ציוד מיגון לאנשי צוות חירום המטפלים באירוע חומרים מסוכנים.
במידה ויידרש על ידי המועצה, בעל העסק יתקין וונטות ומערכות לטיפול בפליטות מהוונטות, מעל שולחנות עבודה בהם יש שימוש בחומרים מסוכנים.


1.5 במעבדות לא רפואיות- מעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי

מותר באזור תעשייה קלה ומלאכה

מבקש הרישיון יחזיק בהיתר הרעלים במידה ונדרש בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים.
במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים, האחסון השימוש והטיפול בחומרים המסוכנים שבמעבדה יעמוד בדרישות הבאות:
חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה. 
חומרים מסוכנים ישולטו בשילוט הכולל את שם החומר מספר אום וקוד חירום. 
חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בארונות נפרדים.
שפך חומרים מסוכנים, פסולת מעבדתית, מי שטיפות, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך  ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים,  יאספו ויאוחסנו  בנפרד, במיכל ייעודי משולט כאמור בסעיף הקודם ומבקש הרישיון יפנה אותם לאתר מורשה על פי חוק  בהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א-1990.
אישורים בדבר הפינויים האמורים יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו למועצה על פי דרישה. 
במעבדה יהיה נוהל חירום הכולל בין היתר רשימה טלפונית של עובדי המעבדה וגופי חירום והצלה.
 במעבדה יהיה ציוד מיגון לאנשי צוות חירום המטפלים באירוע חומרים מסוכנים.
במידה ויידרש על ידי המועצה, בעל העסק יתקין וונטות ומערכות לטיפול בפליטות מהוונטות, מעל שולחנות עבודה בהם יש שימוש בחומרים מסוכנים.
פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות

מבקש הרישיון יחזיק בהיתר הרעלים במידה ונדרש בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים.
במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים, האחסון השימוש והטיפול בחומרים המסוכנים שבמעבדה יעמוד בדרישות הבאות:
חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה. 
חומרים מסוכנים ישולטו בשילוט הכולל את שם החומר מספר אום וקוד חירום. 
חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בארונות נפרדים.
שפך חומרים מסוכנים, פסולת מעבדתית, מי שטיפות, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך  ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים,  יאספו ויאוחסנו  בנפרד, במיכל ייעודי משולט כאמור בסעיף הקודם ומבקש הרישיון יפנה אותם לאתר מורשה על פי חוק  בהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א-1990.
אישורים בדבר הפינויים האמורים יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו למועצה על פי דרישה. 
במעבדה יהיה נוהל חירום הכולל בין היתר רשימה טלפונית של עובדי המעבדה וגופי חירום והצלה.
 במעבדה יהיה ציוד מיגון לאנשי צוות חירום המטפלים באירוע חומרים מסוכנים.
במידה ויידרש על ידי המועצה, בעל העסק יתקין וונטות ומערכות לטיפול בפליטות מהוונטות, מעל שולחנות עבודה בהם יש שימוש בחומרים מסוכנים.
1.6מעבדה רפואית -מעבדה כהגדרתה בתקנות בריאות העם(מעבדות רפואיות), התשל"ז- 1977 , למעט מעבדה רפואית רשומה לפי סעיף 25 לפקודת בריאות העם, בבית חולים או בקופת חולים

מותר באזור תעשייה קלה ומלאכה

מבקש הרישיון יחזיק בהיתר הרעלים במידה ונדרש בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים.

במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים, האחסון השימוש והטיפול בחומרים המסוכנים שבמעבדה יעמוד בדרישות הבאות:
חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה. 
חומרים מסוכנים ישולטו בשילוט הכולל את שם החומר מספר אום וקוד חירום. 
חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בארונות נפרדים.
שפך חומרים מסוכנים, פסולת מעבדתית, מי שטיפות, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך  ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים,  יאספו ויאוחסנו  בנפרד, במיכל ייעודי משולט כאמור בסעיף הקודם ומבקש הרישיון יפנה אותם לאתר מורשה על פי חוק  בהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א-1990.
אישורים בדבר הפינויים האמורים יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו למועצה על פי דרישה. 
במעבדה יהיה נוהל חירום הכולל בין היתר רשימה טלפונית של עובדי המעבדה וגופי חירום והצלה.
 במעבדה יהיה ציוד מיגון לאנשי צוות חירום המטפלים באירוע חומרים מסוכנים.
במידה ויידרש על ידי המועצה, בעל העסק יתקין וונטות ומערכות לטיפול בפליטות מהוונטות, מעל שולחנות עבודה בהם יש שימוש בחומרים מסוכנים.


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות

מבקש הרישיון יחזיק בהיתר הרעלים במידה ונדרש בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים.

במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים, האחסון השימוש והטיפול בחומרים המסוכנים שבמעבדה יעמוד בדרישות הבאות:
חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה. 
חומרים מסוכנים ישולטו בשילוט הכולל את שם החומר מספר אום וקוד חירום. 
חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בארונות נפרדים.
שפך חומרים מסוכנים, פסולת מעבדתית, מי שטיפות, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך  ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים,  יאספו ויאוחסנו  בנפרד, במיכל ייעודי משולט כאמור בסעיף הקודם ומבקש הרישיון יפנה אותם לאתר מורשה על פי חוק  בהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א-1990.
אישורים בדבר הפינויים האמורים יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו למועצה על פי דרישה. 
במעבדה יהיה נוהל חירום הכולל בין היתר רשימה טלפונית של עובדי המעבדה וגופי חירום והצלה.
 במעבדה יהיה ציוד מיגון לאנשי צוות חירום המטפלים באירוע חומרים מסוכנים.
במידה ויידרש על ידי המועצה, בעל העסק יתקין וונטות ומערכות לטיפול בפליטות מהוונטות, מעל שולחנות עבודה בהם יש שימוש בחומרים מסוכנים.


1.7מעבדת שיניים
מותר במבנה מגורים עם מסחר ובאזור תעשייה קלה ומלאכה 
כל פסולת המכילה כספית או מרכיבים אחרים המוגדרים
כחומר או פסולת מסוכנים, תפונה בהתאם לאמור בתקנות
רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א- 1990
ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו
מעת לעת.
בעל העסק יציג את אישורי פינוי פסולת כאמור ואישורי קליטה
ותעודות קבלה פסולת על פי דרישת המועצה.


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות
כל פסולת המכילה כספית או מרכיבים אחרים המוגדרים
כחומר או פסולת מסוכנים, תפונה בהתאם לאמור בתקנות
רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א- 1990
ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו
מעת לעת.
בעל העסק יציג את אישורי פינוי פסולת כאמור ואישורי קליטה
ותעודות קבלה פסולת על פי דרישת המועצה.


​​​