תמצית דוח"ות כספיים

קישור לקובץ
  
01/12/2015
01/12/2016
21/09/2017
18/10/2018
ניתן לעיין באתר משרד הפנים לשאר הדוחות לתמצית הדוחות